DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH


Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.sp6.czechowice-dziedzice.pl/


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- brak nawigacyjnych skrótów klawiszowych,

- mogą wystąpić problemy z zachowaniem skalowania dużego kontrastu,

- brak pomijania logicznego bloków,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 15.03.2021

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: ---

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 6 im Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach- Dziedzicach

ul. Łukasiewicza 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Fax : 32 215 330 90

Telefon: 32 215 33 90


Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Czechowicach -Dziedzicach

Adres: ul. Łukasiewicza 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 32 215 33 90

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/


Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do działalności świadczonej przez Szkołę Podstawową nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach

  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Szkołę Podstawową nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach

  • monitorowanie działalności Szkoły Podstawowej nr 6 w Czechowicach- Dziedzicach w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności szkoły:

Katarzyna Gandorska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Istnieją 4 dostępne dla uczniów wejścia. Dwa z nich znajdują się na tym samym poziomie, co poziom parkingu. Pierwsze- to główne wejście do szkoły. Jednakże po wejściu do budynku należy pokonać 4 schody, by znaleźć się na poziomie parteru. Drugim z nich można dotrzeć jedynie na salę gimnastyczną, halę sportową i do toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do pozostałych wejść prowadzą tylko schody. Szkoła nie posiada windy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W szkole istnieją 4 kondygnacje: piwnica, parter oraz dwa piętra. Do piwnicy, w której znajdują się szatnie uczniów klas 1-8, prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Na parter również prowadzą schody. Podobnie, jak na każde piętro, na które prowadzą schody dwuetapowe. Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, znajdujące się od strony ul. Łukasiewicza.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym. Warunkiem wejścia na teren szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku oraz pomoc w poruszaniu się po nim osób niepełnosprawnych

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, woźny). Wyznaczone są osoby, które udzielają wsparcia w poruszaniu się po budynku szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami.


Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

- Zapewnienie komunikacji ze Szkołą odbywa się na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku. Komunikacja możliwa jest w sekretariacie szkoły. Spotkanie można umówić bezpośrednio z merytorycznym pracownikiem lub z koordynatorem dostępności.

- zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego. Aby osoba uprawniona mogła skorzystać ze świadczenia, jest zobowiązana zgłosić do Szkoły chęć skorzystania ze świadczenia, wskazując wybraną przez siebie metodę komunikowania, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane pisemnie za pomocą poczty elektronicznej - na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer 32 215 33 90 z podaniem sposobu przekazania informacji zwrotnej. Po dokonaniu zgłoszenia Szkoła zapewnienia obsługę osoby uprawnionej
w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.