W roku szkolnym 2018/2019

funkcję Rzecznika Praw Ucznia

pełni

p. Izabela Palka (psycholog szkolny)

RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, który zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem prawa ucznia w naszej szkole. Do niego może się zwrócić każdy uczeń. Rzecznik Praw Ucznia jest po to, żeby Was wysłuchać, porozmawiać i aby Wam pomóc.

 

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka/ucznia przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zgłosić się w celu uzyskania wyjaśnienia, porady lub pomocy. Ponadto Rzecznik może interweniować zarówno w sprawach konkretnego ucznia, jak i grupy uczniów, a nawet całej klasy.

Do pozostałych zadań Rzecznika należy:

- Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły.

- Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrektorem oraz Radą Pedagogiczną.

- Świadczenie pomocy uczniom, jak korzystać z praw i szanować prawa innych.

- Może udostępnić regulaminy szkolne i pomóc je zinterpretować.

 

Rzecznik po zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania zgłaszanej sprawy. Wszelkie spory między stronami będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji i wzajemnego poszanowania, a Rzecznik, będzie pełnił funkcję mediatora. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

 

Najlepiej spotkać się z nim osobiści, ponieważ w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Można to zrobić przed lekcjami lub po lekcjach, a nawet na przerwie wówczas umówi się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.

 

Wszelkie informacje pozyskane przez Rzecznika objęte są tajemnicą.

Podstawą działania Rzecznika Praw ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Ucznia.

Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy.

Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów. Jest niezależny i stara się być obiektywny.